adres :  Smaragd 32, 1703 GB Heerhugowaard
post :  Postbus 1010, 1700 BA Heerhugowaard
telefoon :  072 571 28 88          (fax : 072 572 22 55)
mail : 
info@montessorischool-hhw.nl

Resultaten

De resultaten van ons onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich volgens bepaalde ontwikkelingsfasen. De ontwikkelingsfasen vormen voor ons het uitgangspunt bij de begeleiding. De aanleg, het tempo, de interesse en de thuissituatie van de kinderen varieert onderling. We proberen met de verschillen om te gaan en de kinderen door de geïndividualiseerde werkwijze te bieden wat ze nodig hebben. In eigen tempo en met hun eigen aanleg kunnen ze zich ontwikkelen en de leid(st)er begeleidt hen daarbij. De meeste kinderen volgen de gewone ontwikkelingsgang, maar er zijn ook kinderen voor wie de leerroute duidelijk gewijzigd wordt met ander werk, méér of moeilijker of gemakkelijker. Alle kinderen worden begeleid en gestimuleerd en we proberen elk kind op het niveau te brengen dat voor hem haalbaar is.

Tijdens de hele basisschoolperiode worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. Dat gebeurt o.a. door te observeren, een wezenlijke activiteit binnen het Montessorionderwijs.

Als vervolg op de observaties bepaalt de leid(st)er welke lesjes aangeboden kunnen worden en op welke manier ze anderzijds met het kind verder gaat. Voor bepaalde onderdelen of na het afronden van een deel van de leerstof wordt soms een toets afgenomen om te controleren of de stof ook werkelijk beheerst wordt en of het kind voldoende vooruit gaat. We geven geen cijfers en de verslagen worden met de ouders besproken. Deze verslagen geven informatie over de kwaliteit van het werk, het niveau waarop het kind werkt en de werkhouding. De kinderen worden niet beoordeeld in een systeem van onderling vergelijken, maar gekeken wordt naar de mogelijkheden en inzet van het individuele kind.

Voortgezet onderwijs

Het is onze opvatting, dat het aantal plaatsingen op VMBO, HAVO, of VWO scholen bijzonder weinig zegt over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs. Als de school bijvoorbeeld een kind met geringe mogelijkheden succesvol weet te handhaven binnen de eigen vertrouwde omgeving, zodat hij of zij uiteindelijk door kan stromen naar een school voor bijvoorbeeld Praktijkonderwijs , dan hebben in onze ogen zowel die school als het kind een behoorlijke prestatie geleverd. De kwaliteit van het onderwijs en de school is o.i. veel meer af te meten aan het pedagogisch klimaat, het plezier waarmee de kinderen naar school gaan en de ontwikkeling die elk individueel kind doormaakt. Daarbij is ons uitgangspunt dat de prestaties van een kind overeenkomen met haar of zijn karakter en mogelijkheden. “Het kind is meer dan de som van zijn toetsresultaten”.

Ervaring uit de afgelopen jaren heeft geleerd, dat onze uitgestroomde kinderen het in het voortgezet onderwijs goed doen en dat de schooladviezen die wij geven overeenkomen met de verwachtingen van kind en ouders. Natuurlijk zal niet ieder kind de werkelijk geadviseerde opleiding met goed gevolg afronden. Eén en ander zal ook afhangen van de motivatie, werkhouding, de thuissituatie, enz.

Resultaten 2013-2014:
 
15 kinderen:
gymnasium         1          7%
havo/vwo            2        13 %
vmbo TL/HAVO    7        46%
VMBO KB t/m GL  5        33%
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk