adres :  Smaragd 32, 1703 GB Heerhugowaard
post :  Postbus 1010, 1700 BA Heerhugowaard
telefoon :  072 571 28 88          (fax : 072 572 22 55)
mail : 
info@montessorischool-hhw.nl

Functies in het team

Directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs op school. Zij bewaakt de voortgang van het onderwijsvernieuwingsproces en de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. Verder is de directeur verantwoordelijk voor de organisatie, het financieel- en personeelsbeleid binnen de door de Stichting De Blauwe Loper vastgestelde grenzen, waaronder bewaking van het financiële budget en het formatiebudget, en de dagelijkse gang van zaken. De directeur is gemiddeld twee dagen per week op iedere school. Zij neemt deel aan het managementoverleg van Stichting De Blauwe Loper en is binnen dat verband lid van meerdere beleidsvormende werkgroepen.

Leid(st)er

Met individuele lessen en groepslessen stimuleert en begeleidt de leid(st)er het leerproces van ieder kind. Het kind wordt aangemoedigd om het niveau te behalen dat overeenkomt met zijn capaciteiten. Steeds worden er wegen gezocht om het kind daartoe innerlijk te motiveren. De beoordeling en de bespreking van de werkzaamheden van het kind vinden plaats in het licht van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Er worden op een Montessorischool geen rapportcijfers gegeven. De ouders ontvangen verslagen van het werken, de werkhouding en het gedrag van het kind op school, waarna zij de gelegenheid hebben om samen met de leid(st)er het wel en wee van het kind te bespreken.

Intern begeleider

Zij coördineert alle activiteiten die verband houden met de speciale zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Zij adviseert groepsleid(st)ers, voert eventueel (samen met de groepsleid(st)er) gesprekken met ouders en instanties over aanpak en hulp voor deze kinderen en ondersteunt bij de inhoudelijke en planmatige individuele begeleiding van kinderen.

Extra hulp

We hebben voor kinderen met een leerlinggebonden financiering speciale begeleid(st)ers in dienst. Zij werken met individuele kinderen of kleine groepjes kinderen, die speciale aandacht, instructie en ondersteuning nodig hebben die de leid(st)er zelf moeilijk of niet kan geven.

ICT-coördinator

Hij ontwikkelt beleid ten aanzien van het invoeren van computers in de basisschool, volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuw uitgebrachte software en hardware, ondersteunt en adviseert groepsleid(st)er bij het gebruik van computers in de klas.

Administratie

Alle gegevens over in- en uitschrijving, de correspondentie met gemeente, scholen, bedrijven, de bestellingen, de schoolfotograaf, de betaling van rekeningen, overzichten, lijsten, tellingen, enzovoort. Onze administratrice probeert ook het gegevensbestand van de kinderen actueel te houden. Geeft u dus wijzigingen in adres, telefoonnummer, bereikbaarheid, mailadres en zo ook aan haar door bijv. via ons mailadres.

Conciërge

Zij ondersteunt het team bij hun werkzaamheden in de vorm van kopiëren, lamineren, postverzorging en koffie en thee zetten. Ze coördineert de schoonmaak van de school en verricht kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan terrein en inventaris. Verder beantwoordt zij zoveel mogelijk in eerste instantie de telefoon, o.a. voor ziekmeldingen van kinderen.

Stagiaires

De school ziet het als haar taak gelegenheid te bieden aan stagiaires hun beroepsopleiding praktisch te oefenen. Dit geldt zowel voor Pabo-studenten als voor hen die een opleiding tot onderwijsassistent of klassenassistent volgen.

Taakverdeling ivm veiligheid

 

 

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk