Arkplein 123-124, 1826 DM Alkmaar
Telefoon: 072 561 09 61
Mail:info@montessorischool-alk.nl

MR = Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs.

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel moeten van tevoren in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over belangrijke zaken voor de school in (wijzigingen in) schoolbeleid zoals de grondslag van de school, fusie, schooltijden, tussenschoolse opvang en dergelijke.

Laatste Jaarverslag MR van  klik hier

Notulen MR van de vergadering, klik hier

GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Omdat de Stichting De Blauwe Loper meerdere scholen omvat en het schoolbestuur ieder belangrijk besluit moet voorleggen aan de medezeggenschapsraad, is ervoor gekozen om een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te organiseren voor De Blauwe Loper. Zij nemen besluiten en adviseren dus in het algemeen belang van alle scholen. U kunt hierbij denken aan meer beleidsmatige onderwerpen als ICT, passend onderwijs, aanstelling algemeen directeur maar ook het vakantierooster. Van iedere school heeft er één afgevaardigde per school zitting in de G.M.R. In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Bij de onderdelen waarvoor instemming noodzakelijk is kunt u denken aan fusie, samenwerking met andere organisaties, vakantierooster voor de Stichting, belangrijke beleidswijzigingen, (meerjarig) financieel beleid, en dergelijke
 

Nog geen nieuws beschikbaar.
Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk