o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Algemene informatie

De Fonkelsteen is een openbare Jenaplanschool voor basisonderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De school is in 1996 ontstaan als een locatie van de Aventurijn (momenteel de Carrousel). In 1998 zijn we een zelfstandige school geworden, los van de Aventurijn. Per 1 augustus 2015 zijn de scholen Carrousel en Fonkelsteen samen één school op twee locaties: de Carrousel aan de Smaragd en de Fonkelsteen sinds schooljaar 2017-2018 aan de Onyx 89. 
 
In ons gebouw is de voor de BSO Babbels in het gebouw. Zij beschikken over prachtige ruimtes. Sinds 8 januari 2018 is Babbels ook een peutergroep gestart.
 
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij een continurooster. De schooltijden zijn van 08.30 uur - 14.15 uur.
 
Wij hanteren het leerstofjaarsysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het Jenaplanconcept. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken taal en rekenen van belang; gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.
 
Ouders en team willen beide goede toekomstkansen voor de kinderen creëren; daarom worden ouders intensief betrokken bij de optimale ontwikkeling van ieder kind. Ouders kunnen hierbij rekenen op deskundig personeel dat volledig achter deze doelstellingen staat en dat bereid is om zich, waar nodig, verder te professionaliseren.
 
Wij  verzorgen onderwijs op openbare grondslag, dat vorm krijgt door een intensieve uitwisseling tussen verschillende opvattingen en overtuigingen. De diversiteit van de leerlingen is hierbij het startpunt. Belangrijk is dat er ook respect is voor en gewerkt wordt vanuit elkaars kwaliteiten: samen sterk vanuit eigen kracht. De achtergronden van alle leerlingen en de rijkdom die dat met zich meebrengt, daar draait het om bij ons.
 
Maartje van der Linden is onze directeur.
 
 
Het bestuur

 

De school valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Openbaar en algemeen bijzonder Primair Onderwijs in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar: Stichting De Blauwe Loper.

Het bestuur van de stichting en het intern toezicht zijn gescheiden in twee aparte organen, te weten het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
De voorzitter van het College van Bestuur, drs. C. F. (Elfred) Bakker is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van de scholen.
De leden van de Raad van Toezicht houden zich,  naast intern toezicht in brede zin, ook bezig met het functioneren van het College van Bestuur. Dit gebeurt binnen de kaders, vastgelegd in de statuten en de Wet Primair Onderwijs. De taken van de raad zijn omschreven in artikel 17 c van de Wet Primair Onderwijs.
 
contact
home
webdesign: Studio Hekwerk