o.b.s. De Fonkelsteen
Onyx 89, 1703 CG Heerhugowaard
T 072 572 04 37 E info@fonkelsteen.nl
P Postbus 1168, 1700 BD Heerhugowaard

Een dag in de midden- en bovenbouw

Midden- en bovenbouw

In het schooljaar 2016-2017 heeft de Fonkelsteen de volgende groepen: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 en 7/8. Dit noemen we stamgroepen.

Organisatie

Elke dag is er instructie op groepsniveau. Soms gaan er kinderen naar de groep waarin op zijn of haar niveau reken - of taal - of leesinstructie wordt gegeven. Tijdens de instructies krijgen de kinderen specifieke informatie over taal - en rekenonderwerpen en daaraan gekoppeld de opdrachten en mogelijkheden voor het volgende blokuur.

Blokuur

Tijdens het blokuur werken de kinderen aan de verwerking van de opdrachten. De kinderen werken individueel, maar ook samen. Er kan overlegd worden in het eigen groepje aangezien we de groepjes zodanig formeren, dat er altijd oudere en jongere kinderen bij elkaar zitten.

Kring

De kring wordt geleid door een kringleider (een kind). We vertellen en luisteren naar elkaar en we vormen onze mening over allerlei zaken. Er is een grote diversiteit aan kringonderwerpen. Elke dag is er ruimte om te vertellen over actualiteiten. Veel kinderen kijken bijvoorbeeld het Jeugdjournaal en kunnen daar wat over kwijt in de kring. Er is een vertelkring waarin het kind zijn wetenswaardigheden kwijt kan. Tijdens de krantenknipselkring wordt een door een kind voorbereid krantenknipsel besproken. Verder is er de leeskring waarbij enkele kinderen een leesstuk voorbereiden. In de rekenkring zeggen de kinderen de tafels van vermenigvuldiging op en doen we rekenspelletjes. De verslagkring gaat over een onderwerp uit wereldorientatie. In de taalkring komen allerlei taalsituaties aan de orde. De leerkracht kan aan de ouders vragen om ter ondersteuning thuis bepaalde zaken voor te bereiden of te oefenen met het kind.

Rekenen

Sinds schooljaar 2015-2016 hebben we de nieuwe methode Rekenrijk. Rekenrijk is een realistische rekenmethode, waarmee kinderen op basis van begrip leren rekenen. De opzet en het organisatiemodel zijn verrassend helder, waardoor leerkrachten én leerlingen er snel en makkelijk mee werken. En wat vooral belangrijk is: onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de methode uitzonderlijk hoog is. En dat ziet de leerkracht in de klas terug in de vorm van betere rekenresultaten.

Taal

We volgen sinds schooljaar 2013-2014 de nieuwe methode Taal op Maat. De lessen zijn opgebouwd volgens het directe-instructiemodel. Het bevat elke week nieuwe basisstof en extra stof, behorend bij een taalthema. Het kind wordt gestimuleerd om ook met deze extra stof te werken Het spellen wordt apart aangeboden met de methode Spelling op Maat. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee eerder behandelde spellingcategorieën, waarna de nieuwe categorie wordt geïntroduceerd en geïnstrueerd. Er wordt gezamenlijk en in duo's geoefend, waarbij zwakke spellers extra aandacht kunnen krijgen.

Lezen

In groep drie starten we met het aanvankelijk leesproces. Die aanvankelijk leesinstructie neemt voor groep drie een speciale plaats in. De kinderen leren met de leesmethode Veilig Leren Lezen - nieuwe Kim versie, de beginselen van het technisch lezen. De kinderen maken taalopdrachten uit/in hun werkboek die bij de leesmethode hoort.

Gelezen wordt er elke dag, we gebruiken boeken uit onze schoolbibliotheek of uit de series niveauleesboekjes.Naast het technisch lezen leggen we veel nadruk op de leesbeleving, de motivatie voor het lezen.

Begrijpend lezen

Hier gaat het om het begrijpen van de tekst, het kunnen beantwoorden van vragen over die tekst, het trekken van conclusies uit het logische verband, het kunnen onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken en het kunnen samenvatten. Er is aandacht voor het kunnen aangeven van titels en alinea's. We leren de kinderen de bedoeling van de schrijver op te maken uit de tekst. We maken onder andere gebruik van "Nieuwsbegrip". Wekelijks zijn dit teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit.

Wereldorientatie

Wereldorientatie loopt als rode draad door ons onderwijs. Als ondersteunig gebruiken we de methodes: Brandaan (geschiedenis), Meander (Aardrijkskunde) en Naut (natuurondewijs & techniek).

Computergebruik

In elke groep staan drie computers. Hierop staan diverse programma's voor taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie die de kinderen tijdens het blokuur gebruiken. Verder beschikken we over een computerlokaal waar de groepen volgens rooster naar toe gaan. 

contact
home
webdesign: Studio Hekwerk