Th. van Doesburgweg 4
1703 DL, Heerhugowaard
T 072 534 99 82
Facebook De Blauwe Loper

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen ressorterend onder Stichting De Blauwe Loper.

Elke Medezeggenschapsraad (MR) binnen De Blauwe Loper vaardigt een personeelslid of ouder af naar de GMR, waardoor er in totaal 11 zetels zijn.
De GMR bespreekt bovenschoolse onderwerpen, zoals meerjarenbegroting, bestuursformatieplan, vakantierooster en de managementrapportages. Bevoegdheden van de GMR ten aanzien van instemming of advies op de specifieke onderwerpen zijn vastgelegd in het GMR-reglement.
Elke vergadering bestaat uit twee delen. Naast het interne vergaderdeel, wordt voor het tweede deel de voorzitter van het College van Bestuur uitgenodigd, om de door bevoegd gezag ingebrachte agendastukken toe te lichten, vragen te beantwoorden en GMR over actuele zaken te informeren.
De GMR komt 8 à 9 maal per schooljaar bijeen.

De doelstellingen van de GMR zijn:

Het Dagelijks Bestuur (DB-GMR) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris. Zij dragen zorg voor het functioneren van de GMR.

Personeelsleden of ouders kunnen voor vragen op gebied van de medezeggenschap contact opnemen via de ambtelijk secretaris, Sonja Klare - de Valk

Nog geen nieuws beschikbaar.
Nog geen nieuws beschikbaar.
contact
home
inloggen
webdesign: Studio Hekwerk