Lourens Bogtmanstraat 7, 1724 SV Oudkarspel
T 0226 - 341235 E barnewiel@barnewiel.nl
P Postbus 24, 1724 ZG Oudkarspel 

Leerlingenzorg

 

Ons Leerlingvolgsysteem

In het zorgplan, aanwezig op de school, vindt u een uitgebreide uiteenzetting van het traject dat we volgen om tot een systematische signalering te komen. Hierin staan ook de verantwoordelijkheden en taken binnen het traject van een ieder die met uw kind te maken heeft. Het traject behelst in het kort het volgende:

+ In vastgestelde periodes worden verschillende malen per jaar alle kinderen (groep 1 tot en met 8) getest op de verschillende onderdelen waarin zij worden onderwezen.
+ De gegevens verkregen uit de testen worden in de computer verwerkt, deze maakt er vervolgens overzichtelijke lijsten en grafieken van.
+ Deze gegevens gebruikt de leerkracht om een analyse te maken van de eventuele problemen die duidelijk worden uit de testgegevens.
+ De leerkracht vult nu voor elke leerling die, n.a.v. de test op wat voor manier dan ook opvalt, een formulier in dat besproken kan worden in de leerlingbespreking.
+ Uit deze bespreking volgt een aanpak, deze kan o.a. bestaan uit herhaling van de test, een gesprek met de leerling en/of de ouders, directe aanpassing van de werkwijze in de klas, begeleiding in de hulpklas, aanpassing van lesmateriaal, pedagogisch didactisch onderzoek, en/of observatie. Als er gekozen wordt voor een pedagogisch didactisch onderzoek wordt daar eerst met de ouders over gesproken. Van het onderzoek wordt een schriftelijk verslag gemaakt, welke met de leerkracht en de ouders wordt doorgenomen. In veel gevallen word er een handelingsplan opgesteld en volgt er na een van tevoren vastgestelde periode een evaluatie.

Door bovenstaand traject te volgen, trachten we alle leerlingen met specifieke behoeften, zowel hoogbegaafde kinderen als kinderen met leerproblematiek en/of sociaal emotionele problemen, zo adequaat mogelijk te helpen. Van groot belang achten wij het contact met de ouders. Wij streven dan ook naar open communicatielijnen en hopen dat u naar school komt als u signalen van belang voor de school en/of uw kind opvangt. Ook als verschillende dingen goed gaan, zien wij u graag, het is fijn om te weten wanneer we op de goede weg zijn.
Een enkele keer kunnen video-opnames in de klas tot hulp zijn bij observatie van specifieke problematiek. Als u bezwaar heeft tegen video-opnames op school (uitsluitend voor intern gebruik), kunt u dit melden bij de directie.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Vier Sporen Beleid Een systematische signalering zorgt ervoor dat zorgvuldig in kaart gebracht wordt op welk niveau en hoe uw kind functioneert binnen de school. Signaleren is de taak van alle leerkrachten. Het doel is om na signalering zo snel mogelijk adequate hulp te bieden waardoor getracht wordt te komen tot preventief onderwijs: hulp bieden voor er grotere problemen ontstaan. Kinderen die speciale begeleiding nodig hebben, of omdat ze meer aankunnen dan de aangeboden basisstof, of omdat ze problemen hebben met de aangeboden basisstof, of omdat ze te kampen hebben met sociaalemotionele problematiek, kunnen langs vier wegen worden opgespoord:
* Elke leerkracht neemt de toetsen, behorende bij de in gebruik zijnde methodes af en houdt hiervan een administratie bij in de klassenmap (voor elke groep hetzelfde systeem).
* Observaties en gesprekken hebben een belangrijke signaalfunctie binnen de klas voor leervakken en sociaal-emotionele problematiek.
* De ouders kunnen de thuis opgevangen signalen bespreken met de leerkracht en de leerkracht kan de opgevangen signalen op school bespreken met de ouders, een goede samenwerking is van groot belang.
* Er vindt een systematische signalering plaats met behulp van het leerlingvolgsysteem.

In het zorgplan zijn o.a. opgenomen:
een protocol dyslexie, dyscalculie, aan autisme verwante stoornissen/Asperger, ADHD, NLD en hoogbegaafdheid.
Voor kinderen met speciale zorg zetten wij onze intern specialisten in, te weten: MRT (Motorische Remedial Teaching), lezen, spellen, SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling), NT² (Nederlands als tweede taal), IB (Intern Begeleiding) en vindt er veel overleg plaats met externe hulpverlening, zoals bijvoorbeeld PMT, logopedie, fysiotherapie, CJG (Centrum Jeugd Gezin), GGD, Triversum, Ambulante Zorg, OBD, onderwijsexpert.

De Hulpklas

Om kinderen goed te kunnen helpen, hebben wij een hulpklas gecreëerd. Eén van de leerkrachten krijgt extra tijd om leerlingen in kleine groepjes te kunnen helpen. Als een leerling met een probleem zit kan hij/zij naar de hulpklas voor extra uitleg of extra oefening. Door deze kindgerichte aanpak, proberen wij aan de leerbehoefte van het individuele kind te voldoen.

De AWW (Alles Willen Weten) klas

Als een leerling ruim boven gemiddeld presteert, wordt er met de leerkracht en IB gekeken of deze leerling in aanmerking komt voor extra lessen naast het klassenprogramma. Deze extra lessen worden gegeven vanaf groep 4.
Masterclasses Voor hoogbegaafde leerlingen heeft De Blauwe Loper samen met andere schoolbesturen masterclasses georganiseerd. De algemeen directeur van De Blauwe Loper beslist wie daar naar toe gaat.             
             


 

contact
home
Like ons
webdesign: Studio Hekwerk